Головна

Тарас Шевченко й Леся Українка
Відправили з минулого в теперішнє сторінки.
Цей парк з його величними дубами,
А біля парку школу уквітчали

Школа наша – це символ краси
Наші обрії й мрії ясні,
Наша сповідь – небесна блакить
Тут є радість, навчання і сміх,
Це криниця здоров’я для всіх.
Спеціальна школа №25 Оболонського району м. Києва забезпечує здобуття загальної середньої освіти на рівні початкової освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Адреса: м.Київ Оболонський район вул. Федора Максименка, 28
Контакти: 044-401-94-51 044-401-94-33 063-745-66-17
Е-mail: obolon-25@i.ua

Основні завдання Спеціальної школи №25:

 • забезпечення здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні початкової освіти з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів відповідно до державних стандартів;
 • забезпечення системної корекційно-розвиткової допомоги, спрямованої на корекцію порушень мовленнєвої системи та ускладнень, які їх супроводжують;
 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу учнів;
 • сприяння набуттю ключових компетентностей учнями;
 • формування компетентностей для подальшого самостійного життя, забезпечення розвитку природних здібностей і обдарувань, творчого мислення, соціалізації учнів;
 • сприяння всебічному розвитку учнів;
 • створення безпечного освітнього середовища.

Профіль, структура та строки навчання  у Спеціальній  школі  №25:

Спеціальна школа №25 (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)  забезпечує здобуття загальної середньої освіти на одному рівні:
 • початкова освіта — 1—4 класи;
За умови відкриття класів для дітей з легкими порушеннями інтелектуального розвитку-
 • початкова освіта — 1—4 класи;
За рішенням засновника (уповноваженого ним органу) у Спеціальній школі №25 залежно від особливостей контингенту дітей з ООП можуть створюватися класи для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями (далі — учні (вихованці), які мають:
 • тяжкі порушення мовлення (загальний недорозвиток мовлення І-ІІІ рівня, алалія, афазія, дизартрія, ринолалія, заїкання тощо) та ускладнення, які їх супроводжують (порушення усного та писемного мовлення, вторинна затримка психічного розвитку, розлади емоційно-вольової сфери тощо);
 • складні порушення розвитку (у тому числі ті, які мають два та більше порушень) за умови, що одне з наявних порушень відповідає порушенням основного контингенту учнів;
 • розлади аутичного спектра, у тому числі не пов’язаними з інтелектуальним порушеннями;
 • порушення інтелектуального розвитку;
Гранична наповнюваність класів становить для учнів:
 • з тяжкими порушеннями мовлення — дванадцять осіб;
 • з легкими порушеннями інтелектуального розвитку — дванадцять осіб;
 • з помірними порушеннями інтелектуального розвитку — шість осіб;
 • із складними порушеннями розвитку — шість осіб;
 • з розладами аутичного спектра — шість осіб.
Клас створюється за умови наявності більш як 50 відсотків граничної наповнюваності класів. До одного класу спеціальної школи можуть зараховуватися учні різного віку за умови, якщо їх різниця у віці становить не більше двох років. Для виконання освітньої програми, у тому числі її корекційно-розвиткового складника, отримання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги)  створюються групи подовженого дня для учнів одного або різних років навчання з урахуванням особливостей розвитку, гранична наповнюваність яких не може перевищувати наповнюваність класів. Учні, які навчаються у 1-4 класах СШ №25, в міру відновлення здоров’я, досягнення стабільних успіхів у навчанні можуть переводитися до ЗЗСО за висновком ІРЦ. Спеціальна школа №25 за умови запиту батьківської громадськості (батьків дітей з ООП) та з  урахуванням особливостей контингенту дітей, наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів  може мати у своєму складі:
 • дошкільний підрозділ;
 • пансіон;
 • інші структурні підрозділи.
СШ №25 працює за 5-ти денним робочим тижнем, має пансіон з цілодобовим перебуванням дітей. Харчування здійснюється відповідно до норм та порядку організації харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, визначених законодавством:
 • п’ятиразове (сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря) — для учнів, які проживають у пансіоні;
 • триразове (другий сніданок, обід, підвечірок) — для учнів, які навчаються в спеціальній школі та перебувають у групі подовженого дня.
Учні (вихованці) забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, у порядку, встановленому законодавством. Умови прийому учнів  до школи можна переглянути на даному сайті.

Структура освітнього процесу

Освітній процес у спеціальних школах для осіб з тяжкими порушеннями мовлення (крім класів для учнів із складними порушеннями розвитку) організовується на рівні початкової та/або базової середньої освіти за такими циклами:
 • перший цикл початкової освіти — адаптаційно-ігровий (перший і другий рік навчання);
 • другий цикл початкової освіти — основний (третій і четвертий рік навчання);
Навчальна діяльність відбувається за освітньою програмою НУШ (під ред. Савченко О.Я.) з необхідними адаптаціями, індивідуальним та диференційованим підходами, з урахуванням психофізичних особливостей розвитку та корекції дітей молодшого шкільного віку з ООП ( ТПМ). Корекційно-розвиткова робота – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. І включає вона у себе:

Корекцію мовлення – система корекційних вправ, спрямованих на подолання виявлених порушень мовленнєвого розвитку з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої і пізнавальної діяльності, а також  створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей молодшого шкільного віку з ООП  до суспільного життя.  Попередження проявів вторинних порушень мовленнєвого (дисграфії, дизорфографії та дислексії) та пізнавального розвитку.

Логоритміку – комплекси ритміко-рухових вправ, що сприяють формуванню у дітей молодшого шкільного віку з ООП уваги, розвитку пам’яті, орієнтуванню в просторі, подоланню мовленнєвих порушень шляхом розвитку, виховання та корекції рухової сфери в поєднанні зі словом та музикою.

Корекцію розвитку – система корекційних вправ, спрямованих на формування пізнавальної діяльності, а саме на  розвиток сенсорно-перцептивної діяльності і формування еталонних уявлень; розвиток мнемічної діяльності різної модальності; формування мисленнєвої діяльності у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення і наочного моделювання в різних видах діяльності (навчальна, предметно-практична); розвиток творчих здібностей., основних видів діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку. Формування навчальної та предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів).

Лікувальну фізичну культуру – комплекс занять, метою яких є компенсація порушень психомоторного розвитку, зміцнення опорно-м’язевої системи, формування рухових навичок та вмінь. Нормалізація м’язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової функцій.

Корекційно-розвиткова допомога надається в рамках корекційно-розвиткового складника освітньої програми та навчального плану з урахуванням індивідуальних програм розвитку учнів (вихованців) в індивідуальній або груповій формі у вигляді занять. Заняття проводяться педагогічними працівниками: у другій половині дня (для учнів спеціальної школи, крім випадків, коли проведення таких занять в індивідуальній формі у першій половині дня передбачено освітньою програмою та/або медичними приписами закладів охорони здоров’я).
Виховна діяльність – це цілеспрямована, взаємопов’язана сукупність позаурочних заходів, що організують вільний час учнів. Структурними елементами такої системи є різноманітні  гуртки, творчі об’єднання учнів за інтересами, де вони знаходять задоволення своїх потреб, або набір КТС, традиційних свят тощо. Головним завданням  в організації виховної діяльності зі здобувачами освіти є напрямки: Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, Ціннісне ставлення до людей, Ціннісне ставлення до природи, Ціннісне ставлення до мистецтва, Ціннісне ставлення до праці, Ціннісне ставлення до себе, Ціннісне ставлення до свого фізичного “Я”, Ціннісне ставлення до свого психічного “Я”, Ціннісне ставлення до свого соціального “Я”.
Психолого-педагогічний супровід є невід’ємною частиною роботи практичних психологів та педагогів в умовах спеціальної школи для дітей з ООП, складовою частиною системи охорони фізичного і психічного здоров’я учнів і  має на  меті виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості, підвищення ефективності освітнього процесу. Психічний, емоційний та інтелектуальний розвиток дітей залежить від сенсорного розвитку. Використання та поєднання практичними психологами різних стимулів (світла, музики, кольору, запахів, тактильних відчуттів) під час занять з дітьми  у сенсорній кімнаті нашої школи має позитивний вплив на психічний і емоційний стан дитини: як заспокійливий, розслаблюючий, так і тонізуючий, стимулюючий, відновлюючий. Гра, малюнок, пісок, казка – всі знайомі й цікаві для дитини предмети і їх застосування на заняттях стають  потужним засобом допомоги під час групових (фронтальних) занять та тренінгів, а також під час індивідуальної корекційно-відновлювальної роботи. Психологічне забезпечення освітнього процесу в спеціальній школі здійснюється практичними психологами.
Оздоровча робота – комплекс занять та  заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей з ООП (фізкультхвилинки на уроках, години здоров’я у групі подовженого дня, ранкова гімнастика, прогулянки тощо).  

До уваги батьків !

Якщо Вас цікавить більш детальніша інформація , щодо навчання в Спеціальній школі № 25 м. Києва , Ви можете зателефонувати за вказаними контактними номерами  телефонів,

(098) 704 43 48; (063) 745 66 17

ми надамо більш детальнішу консультацію  і відповімо на всі ваші запитання.

Наші новини:

День захисту дітей

1 червня - День захисту дітей. Діти - це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю. Нехай всім дітям ...

Свято Останнього дзвоника

31 травня 2024 року в нашій школі відбулося свято Останнього дзвоника, що символізує закінчення навчального року, підбиває підсумки та відкриває ...

Прощавай, Букварику!

Травень... і знову свято у нашій школі...у кого? У найменшеньких! Наші першачки прощалися з Буквариком - першим шкільним другом, адже ...

Участь у Всеукраїнському конкурсі Noosphere Space Art Challenge

Вітаємо наших талановитих вихованців! Бурикіна Злата та Подлатова Дар'я нагороджені дипломами за участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків на космічну ...

Лікувальна фізкультура

ЛФК - цілеспрямований процес, що сприяє коригуванню моторної сфери, виробленню чітких координованих рухів під словесний супровід, розвитку дрібної моторики, ручної ...

Логоритміка

Логоритміка - це вправи, завдання, ігри, що поєднують у собі музику і рухи, музику і слово, музику, слово і рухи ...

Корекція мовлення

Корекційні заняття. Корекція мовлення ...

Психоемоційне розвантаження

Корекційні заняття. Психоемоційне розвантаження ...

Тиждень Правил дорожнього руху

Навчання правилам дорожнього руху - життєва необхідність, тому відповідні заходи завжди актуальні, бо обґрунтовують важливість дотримання безпечної та відповідальної поведінки ...

З Днем вишиванки, Україно моя!

Незламна, сильна, вільна! З Днем вишиванки, УКРАЇНО МОЯ! #День_вишиванки ...